Kód: BBN-TÖR-161

Cím: Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe (vizsgakurzus)

Időpont: -

Terem: -

Az oktatás célja

A hagyományos felfogás szerint a történészek más diszciplínákkal segédtudományokként találkoznak. Ennek az előadássorozatnak az a célja, hogy a társtudományoknak legalább egy részét egyenrangú félként mutathassuk be. A demográfia, a szociológia, a közgazdaságtan, a földrajz, a lélektan és az antropológia széles választékát nyújtja az úgynevezett társadalomtudományoknak. A cél kettős: megmutatni ezeknek a tudományoknak a sajátos tárgyát és módszerét, illetve rámutatni, milyen közös területeik vannak úgy egymással, mint a történetírással. Elsajátítandó kompetenciák: A gazdaság- és társadalomtudomány aktuális ismeretanyaga az oktatásban; a gazdaság- és társadalomtudományok fogalmai és szakkifejezései az iskolai oktatásban; A gazdaság- és társadalomtudományok forrásanyaga az iskolai oktatásban; A gazdaság- és társadalomtudományok szakirodalma az iskolai oktatásban.

 

A tantárgy tartalma

Vizsgakurzus, nem lesznek előadások.

A kurzus honlapja: http://szijarto.web.elte.hu/vizsgakurzus2.htm

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A félévet szóbeli vizsga zárja, amelyen a hallgatók az előadások anyagából és a tankönyv megadott fejezeteiből vizsgáznak. Két témakört húznak a következőkből: antropológia és történelem, szociológia és történelem, pszichológia és történelem,, közgazdaságtan és történelem, demográfia és történelem, néprajz és történelem, mikrotörténelem. Ezek alapszinten megfelelő ismerete (1 pont) és jó szintű ismerete (2 pont) alapján kapnak kollokviumi jegyet: összesen 0 pont: elégtelen, 1 pont: elégséges, 2 pont: közepes, 3 pont: jó, 4 pont: jeles.

 

Irodalom:

A szóbeli vizsga anyaga a következő: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Javított kiadás. Osiris: Budapest, 2006. (Használható a kötet első kiadása is, amelyben az oldalszámok kissé eltérnek az alábbiaktól.) Kötelező:

Történeti demográfia (Faragó Tamás) 304-342.

Társadalomtörténet és szociológia (Horváth Gergely Krisztián – Keszei András) 604-629.

A gazdaságtörténet-írás újabb útjai (Kövér Görgy) 283-303.

Történeti antropológia (Apor Péter) 449-472.

A mikrotörténelem (Szijártó M. István) 514-531.

Pszichohistória (Botond Ágnes) 539-563.

Társadalomtörténet és néprajz (Keményfi Róbert) 581-603.