ZAN-TA04, ZA-A11.3 Szijártó István: A társadalomtörténet elmélete és története I.

hétfő 16.00-17.30 Első alkalom: szeptember 13.

A két féléves kurzus első fele az 1970-es évekig tekinti át a történetírás és a történetfilozófia huszadik századi történetét.

Program:

szeptember 13. Bevezetés

szeptember 20. Távoli előzmények: a kezdetektől a 18. század végéig

Kötelező irodalom: Ernst Breisach: Historiográfia. Osiris: Budapest, 2004. 11-234.

szeptember 27. Közvetlen előzmények: történettudomány születése és intézményesülése (a historizmus és a pozitivizmus)

Kötelező irodalom: Jules Michelet: A tenger. Café Bábel 33. szám, 1999. ősz. 115-120.

Molnár Attila Károly: Max Weber olvasókönyv. Novissima Kiadó: Miskolc, 1999. 40-55.

Marczali Henrik: Az 1790/1-diki országgyűlés. Budapest, 1907. Előszó és 1-2. fejezet (kb. 100 oldal)

október 4. Szellemtörténet

Kötelező irodalom: Jacob Burckhardt: Világtörténelmi elmélkedések. Atlantisz: Budapest, 2001. 209-244.

Johann Huizinga: A középkor alkonya. Európa: Budapest, 1979. 7-28. (=1. fejezet)

Domanovszky Sándor előszava, in uő (szerk): Magyar művelődéstörténet I. 7-18.

Szekfű Gyula: A magyar bortermelő lelki alkata, in uő: Nép, nemzet, állam. Osiris: Budapest, 2002. 231-292. (Eredetileg: Pécs, 1922.)

október 11. Spengler, Collingwood, Toynbee

Kötelező irodalom: Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. Gondolat: Budapest, 1987. 49-62., 278-289., 312-346.

október 18. Az Annales első nemzedéke, Bloch történetfilozófiája

Kötelező irodalom: Marc Bloch: A történész mestersége. Osiris: Budapest, 1996. 11-136. 201-215.

Marc Bloch: A feudális társadalom. Osiris: Budapest, 2002. 277-297.

október 25. Az Annales második nemzedéke, Braudel

Kötelező irodalom: Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Akadémiai - Osiris: Budapest, 1996. I. kötet 1-7., 17-45.

Fernand Braudel: A tér és az idő felosztása Európában. Világtörténet 1980: 4. szám.

Fernand Braudel: A történelem és a társadalomtudományok. A hosszú időtartam Századok 1972.

Fernand Braudel: Franciaország identitása. Helikon: Budapest, 2003. I. kötet 24-77.

A 4 tételből bármelyik 3 olvasandó el.

november 8. Történeti demográfia, család- és háztartástörténet

Kötelező irodalom: Philippe Aries: Gyermek, család, halál. Tanulmányok. Gondolat: Budapest, 1987. 169-179., 311-317., 199-209.

Peter Laslett: A nyugalomba vonulás társadalomtörténete: a rokonság és a közösség szerepe az öregek támogatásában. Aetas 2001. 3-4. szám 290-307.

Hermann Diederiks (szerk.): Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. A rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Osiris: Budapest, 1995. 33-59.

november 15. Pszichohistória

Kötelező irodalom: Erik H. Erikson: A fiatal Luther és más írások. Gondolat: Budapest, 1991. 1-138.

Norbert Elias: A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások. Gondolat: Budapest, 1987. 227-265., 675-699.

Lackó Mihály: Halál Párizsban. Grünwald Béla történész művei és betegségei. Magvető: Budapest, 1986. vagy uő: in: Széchényi elájul. Pszichotörténeti tanulmányok. L'Harmattan: Budapest, 2001. 93-191.

november 22. Analitikus történetfilozófia, Carr

Kötelező irodalom: E. H. Carr: Mi a történelem? Századvég: Budapest. 1993.

november 29. Marxista történetírás

Kötelező irodalom: E. P. Thompson: Az idő, a munkafegyelem és az ipari kapitalizmus. In: Gellériné Lázár Márta (válogatta): Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Akadémiai: Budapest, 1990. 60-116.

Glatz Ferenc: Történetírás korszakváltásban. Gondolat: Budapest, 1990. 52-60.

Perry Anderson: Az abszolutista állam. Gondolat: Budapest, 1989. 7-13., 389-425.

Pach Zsigmond Pál: A kelet-európai fejlődés. In: R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Magyarország története (III. kötet) 1526-1686. Budapest, 1987. 74-100.

december 6. Az Annales harmadik nemzedéke, a mentalitástörténet

Kötelező irodalom: Georges Duby - Robert Mandrou: A francia civilizáció ezer éve. Gondolat: Budapest, 1975. 6. fejezet (kb. 211-230. oldal)

Aron J. Gurevics: A középkori ember világképe. Budapest, 1974. 5-133.

december 13. A gazdaság- és társadalomtörténet egyes eredményei: Historische Sozialwissenschaft, Wallerstein