A kurzus kódja: TANM-TÖR-109

A kurzus címe: Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika

Az oktató neve: Vér Eszter Virág és Szijártó István

A kurzus időpontja és helyszíne: hétfő 16.00-17.30

 

A kurzus tanév közben frissített honlapja: szijarto.web.elte.hu/tanariMA2018tavaszi

 

A kurzus leírása: A kurzus első felében a mikrotörténelemmel ismerkedhetnek meg a tanári MA-képzés Történelem szakos hallgatói, majd a családtörténettel, genealógiával és heraldikával.

 

FIGYELEM, A KÖRLEVÉLBEN JELZETT MÓDON A FÉLÉV ELSŐ FELÉNEK ÓRÁIT TÖMBÖSÍTETT FORMÁBAN TARTJUK

 

1. február 12. 16.00-19.00 Bemutatkozás. Historiográfiai bevezetés

2. március 5. 14.00-17.00 Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005. (Ajánlott irodalom: Knausz Imre: A múlt kútjának tükre. A történelemtanítás céljairól. Kézirat, 2015. Letölthető a Neptun Meet Streetről.)

továbbá:

Mi a mikrotörténelem? Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. L’Harmattan: Budapest, 2014. (Ajánlott irodalom: Gyáni Gábor recenziója erről a könyvről: Korall 16 (2015) 60. szám: 151–162. Az ajánlott irodalomért járó plusz pontot az kapja meg, aki legalább öt konkrét ponton összeveti a recenzió és a könyv szövegét, és megállapítja, hogy az állítás helytálló-e.)

3. március 26. 16.00-19.00 A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991. vagy 2011. és Giovanni Levi: A falusi ördögűző és a hatalom. L’Harmattan: Budapest, 2001. (Ajánlott irodalom: Carlo Ginzburg: Fülcimpák és körmök, Café Bábel 1998 4. szám 49-67.)

továbbá:

A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999. és Robert Darnton: A nagy macskamészárlás. In: uő: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Két epizód a francia kultúrhistória köréből. Akadémiai: Budapest, 1987. 125–168. Újabb kiadása is használható: Lúdanyó meséi és más tanulmányok. General Press: Budapest, év nélkül: 88–114. (Ajánlott irodalom: Thomas V. Cohen: Love and Death in Renaissance Italy. University of Chicago Press, Chicago–London, 2004. 6. fejezet: Three In a Bed: The Seduction of Innocentia, 199–227. Letölthető a Neptun Meet Streetről.)

Május 18. 14.00 Dolgozatleadási határidő. Helyszín: Múzeum krt. 6-8. 268., korábban: tanszéki titkárság.

Május 22. 13.00 A dolgozatok visszaadása, megbeszélése, az esetleges beszámolók, pótlások. Helyszín: Múzeum krt. 6-8. 268.

 

Követelmények, értékelési szempontok: Az értékelés a szeminárium mikrotörténelmi részén pontozással történik. Követelmény a részvétel az órákon és a megadott kötelező irodalom elolvasása (akár pótlólag). Kiemelkedő órai munkáért pluszpont kapható. A kötelező irodalom elolvasásáért 1-1 (összesen 6) pont kapható, az ajánlott irodalomért 1-1 (összesen 4) pont, egy könyvismertetésért pedig 5 pont. Aki összesen 4 pontot ér el vagy ennél is kevesebbet, az elégtelent kap. (A szeminárium bármelyik felén kapott elégtelen azt jelenti, hogy a hallgató a kurzus egészére elégtelen gyakorlati jegyet kap.) 5 pont: elégséges, 6 pont: közepes, 7 pont: jó. Aki 8 pontot vagy többet ér el, az jelest kap. Az említett elkészítendő házi dolgozat egy összehasonlító könyvismertetés 3–5 oldal (egyenként 1800 leütés) terjedelemben. Az egyik összehasonlítandó munka a március 26-i szemináriumon tárgyalt egyik mű legyen, a másik pedig egy olyan könyv, olyan mikrotörténelmi munka, amely nem szerepel a szeminárium kötelező programjában. A könyvismertetés tartalmazza mindkét munka rövid kivonatát és a két mű érdemi összehasonlítását. A dolgozatokat mindenki személyesen kapja vissza, és ekkor mód van a dolgozat értékelésének megbeszélésére, valamint a mulasztások és hiányzások pótlására. (Értelemszerűen nem kell annak szemináriumi dolgozatot írnia, akinek már enélkül is megvan a 8 stb. pontja.) A végső szemináriumi jegy felerészben a mikrotörténelmi részjegyből, felerészben pedig a családtörténeti, genealógiai és heraldikai részjegyből tevődik össze.


 

Mikrotörténelem, genealógia

Hétfő 14.00-15.30

(MÚK 6-8., 156. sz terem)

2017/2018. II. félév

GENEALÓGIA

1-2. óra

Genealógia története és fogalmai

Kötelező olvasmány(ok):

PANDULA Attila: Genealógia. In.: A történelem segédtudományai. Szerk.: Bertényi Iván. Budapest, Osiris, 1998. pp. 11-28.

KÁLLAY István: Genealógia. In.: A történelem segédtudományai. Szerk.: Kállay István. Budapest, 1986. pp. 102-123.

Ajánlott olvasmány(ok):

LAKATOS Andor: A genealógiai kutatás lehetőségei a római katolikus egyházi levéltárakban. In.: Genealógia 1. Budapest, Tarsoly, 2012. pp. 41-60. (A Történelem Segédtudományai I.)

(http://archivum.asztrik.hu/sites/default/files/letoltesek/Geneologia-1_katolikus_leveltarak.PDF - letöltés ideje: 2015. december 20.)

NYULÁSZINÉ STRAUB Éva: Útmutató a genealógiai és családtörténeti kutatáshoz a Magyar Országos Levéltárban. Levéltári Közlemények 1995. (66. évf.) Nr. 1-2. pp. 167-181.              

PANDULA  Attila:  A genealógia magyarországi historiográfiájának áttekintése. In.: Genealógia 1. Budapest, Tarsoly, 2012. pp. 7-40. (A Történelem Segédtudományai I.)

VITEK Gábor: Az anyakönyvek forrásértéke. In.: Genealógia 3. Budapest, Tarsoly, 2015. pp. 7-34. (A Történelem Segédtudományai I.)

NAGY Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Budapest, 1857-

KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok. Budapest, 1911-

KEMPELEN Béla: Magyar főrangú családok. Budapest, 1931.

GUDENUS János: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Budapest, 1990-

3-4. óra

Házasság, válás, születés, anyakönyv

Kötelező olvasmány(ok):

Forrás(ok):

1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. (http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6555 letöltés ideje: 2015. december 20.)

Feldolgozások:

1.

ÖRSI Julianna: Házassági stratégiák, írott és íratlan szabályok a párválasztásban. In.: Szám- (és betű)vetés. Tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére. Szerk.: Bihari Péter. Budapest, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2014.  pp. 109-132.

(http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografuskonyvtar/article/view/2625/2447 - letöltés ideje: 2015. december 20.)

vagy

ÖRSI Julianna: Miről vallanak a matrikulák? In.: Lakodalmi szokások. Mátkaság, menyegző. Szerk.: Györgyi Erzsébet. Budapest, 2001. pp. 54-63.

2. SZÉCSI Noémi - GÉRA Eleonóra: Szerelem és házasság - szóban és írásban. In.: Uő.: A budapesti úrinő magánélete (1860-1914.) Budapest, Európa, 2015. pp. 35-95.

Ajánlott olvasmány(ok):

BÁCSKAI Vera: Vadászat férjre és hozományra. Jelenetek egy házasságból. Korall 2008. Nr. 32. pp. 78-99.

(http://epa.oszk.hu/00400/00414/00023/pdf/078-099.pdf - letöltés ideje: 2015. december 20.)

FARAGÓ Tamás: Házasodás. In.: Uő.: Bevezetés a történeti demográfiába. Budapest, 2011. I. köt.  (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_09_Farago_Tamas_Bevezetes_a_torteneti_demografiaba/ch03.html - letöltés ideje: 2015. december 20.)

FÓNAGY Zoltán: "Szerelem nélkül is köttethetők boldog házasságok" - Párválasztás a polgárosodás korában. (http://mindennapoktortenete.blog.hu/2014/01/12/a_szerelmi_hazassag - letöltés ideje: 2015. december 20.

KÖVÉR György: A magánélet titkai és a napló. Nők, szerelem, házasság Kállay Béni életében. Aetas 2008. (23. évf.) Nr. 3. pp. 82-100. (http://epa.oszk.hu/00800/00861/00042/pdf/082-100.pdf - letöltés ideje: 2015. december 20.)

NAGY Sándor:  Egy birodalom, két állam, sokféle törvény. Házassági jog és válás az Osztrák-Magyar Monarchiában. Fons 2014. (21. évf.) Nr. 4. pp.

(http://www.fonsfolyoirat.hu/images/fonsanyagok/Fons/FONS_2014_4.pdf - letöltés ideje: 2015. december 20.)

NAGY Sándor: „Elváltak” és „válások”. Családi állapot és jogintézmény a 19. század második felében Budapest (Pest-Buda) példáján. Korall Nr. pp. 142-157.

(http://epa.oszk.hu/00400/00414/00021/pdf/142-157.pdf - letöltés ideje: 2015. december 20.)

NAGY Sándor: Budapesti válások - Kolozsváron (1869-1895). A budapesti és a fővárosi migráns válóperes felek joghasználatának, csoportjellemzőinek vizsgálata. Fons 2010. (17. évf.) Nr. 2. pp. 165-213.

(http://www.fonsfolyoirat.hu/szamok/documents/2010_2.pdf - letöltés ideje: 2015. december 20.)

NAGY Sándor: Válások mérlegen. A házasság felbontása Budapesten (Pest-Budán) a XIX. század második felében. In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerk.: Horváth J. András. Salgótarján, 2008. pp. 115–134.

(http://library.hungaricana.hu/hu/view/NOGM_SK_2008_Szivvel_es_tettel/?pg=118&layout=s - letöltés ideje: 2015. december 20.)

PÉTER Katalin: Házasság a régi Magyarországon. 16-17. század. Budapest, Osiris, 2008. (Múltidéző zsebkönyvtár)

5-6. óra

Nemesség és családtörténet

Kötelező olvasmány(ok):

Forrás(ok):

1885. évi VII. törvénycikk a főrendiház szervezetének módosításáról. (http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6172 - letöltés ideje: 2015. december 20.)

Feldolgozások:

BALLABÁS Dániel: A magyar nemesség társadalmi tagozódása (16-20. század). In.: Genealógia 2. Budapest, Tarsoly, 2013. pp. 7-57. (A Történelem Segédtudományai I.)

(http://real.mtak.hu/10488/1/Ballab%C3%A1s_A%20magyar%20nemess%C3%A9g%20t%C3%A1rsadalmi%20tagol%C3%B3d%C3%A1sa%20%2816-20.%20sz%C3%A1zad%29.pdf - letöltés ideje: 2015. december 20.)

vagy

PÁLMÁNY Béla: A magyarországi nemesség társadalmi tagozódása 1686-1815. In.:  Mágnások, birtokosok, címereslevelek. Szerk.: Ódor Imre – Pálmány Béla – Takács Péter. Debrecen, 1997. (Rendi társadalom – polgári társadalom, 9.) pp. 48-96.

(http://hajnalkor.hu/files/rendi_es_polgari_009.pdf - letöltés ideje: 2015. december 20.)

Ajánlott olvasmány(ok):

BALLABÁS Dániel: Főnemesi rangemelések Magyarországon a dualizmus korában. Századok 2011. (144. évf.) Nr. 5. pp. 1215-1244.

(http://documents.tips/documents/ballabas-daniel-fonemesi-rangemelesek-magyarorszagon-a-dualizmus-koraban.html - letöltés ideje: 2015. december 20.)

BALLABÁS Dániel: A főrendiházi reform és a főrendek generációi. In.: A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. SPECULUM HISTORIAE DEBRECENIENSE 12.  (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai) Szerk.: Papp Klára - Püski Levente. Debrecen, DE, 2013. pp.  277-284.

(http://real.mtak.hu/10475/1/A%20magyar%20arisztokr%C3%A1cia%20soksz%C3%ADn%C5%B1s%C3%A9ge%20SH12.pdf - letöltés ideje: 2015. december 20.)

BALLABÁS Dániel: Indigena főnemesi nemzetségek a 19. század közepének Magyarországán. In.: Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom. XXXIX. Sectio Historiae. Szerk.: Makai János. Eger, EKF, 2012. pp. 7-18.

(http://tortenelem.uni-eger.hu/public/uploads/a2012_554227ade3fb4.pdf - letöltés ideje: 2015. december 20.)

BALLABÁS Dániel: Indokolt-e „történelmi arisztokráciáról” beszélni a dualizmus kori Magyarországon? Turul 2012. (85. évf.) Nr. 3. pp.  81-85.

(http://documents.tips/documents/ballabas-daniel-indokolt-e-toertenelmi-arisztokraciarol-beszelni.html - letöltés ideje: 2015. december 20.)

HALMOS Károly: Rangemelések a Habsburg Monarchiában. In.: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. Szerk.: Á. Varga László. Debrecen, 1995. (Rendi társadalom – polgári társadalom.) pp. 445-482.

(http://hajnalkor.hu/files/rendi_es_polgari_suppl_new.pdf - letöltés ideje: 2015. december 20.)

VÉR Eszter Virág: Udvari reprezentáció a Budai Királyi Palotában (1867-1916). Az udvari bálok és fogadások. In. : Fejezetek a tegnap világából. Főszerk. : Gergely Jenő. Budapest, ELTE BTK, 2009. pp. 92-114.

(http://www.researchgate.net/publication/257442154_Udvari_reprezentci_a_Budai_Kirlyi_Palotban_%281867-1916%29._Az_udvari_blok_s_fogadsok._Royal_Representation_in_the_Royal_Palace_of_Buda_%281867-1916%29_Court_Balls_and_Receptions_in._Fejezetek_a_tegnap_vilgbl._Ed._by_Jen_Gergely._Budapest_ELTE_BTK_2008._pp._96-118 - letöltés ideje: 2015. december 20.)

7. óra

Intézménylátogatás

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár - Családkutató Központ (1077. Budapest, Wesselényi utca 7.)

Kötelező olvasmány(ok):

Családkutatás (http://www.milev.hu/csaladkutatas.html - letöltés ideje: 2015. december 20.)

Ajánlott olvasmány(ok):

Fondjegyzék (http://milevold.weebly.com/fond-jegyzeacutek---list-of-fonds.html - letöltés ideje: 2015. december 20.)

Zárthelyi dolgozat

Megjegyzés: Az érdemjegy genealógiai egységének megszerzéséhez elengedhetetlen követelmény a félév végén egy - a szemináriumi tematikában Kötelező olvasmányok címen közölt tanulmányok ismeretére alapozott - ZH feladatlap teljesítése, melynek kitöltésére maximum 90 perc áll rendelkezésükre.