Kód:               P/TÖ/KKE-2

Cím:               Friss kutatások a 18. századról III.

Időpont:         péntek 14.00-17.00 kéthetente

Terem:           MÚK 6-8. fszt. 27.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja az, hogy a 18. századdal foglalkozó kutatók vendégelőadóként beszéljenek jelenleg zajló kutatásaikról a korszak iránt érdeklődő PhD-hallgatók előtt, akik így nemcsak első kézből szerezhetnek ismereteket a 18. század történetének sok aspektusáról, hanem egyszersmind betekintést nyerhetnek a történészek műhelyeibe is.

 

A kurzus tartalma

2018. március 2. 14.00 Kulcsár Krisztina előadása: Társuralkodó és helytartó az országgyűlések nélküli időszakban

Március 23. 14.00 Varga Benedek előadása: Mária Terézia királyi címének genealógiája

Április 6. 14.00 Forgó András előadása: Az alsótáblai klérus és a 18. század politikai kultúrája

Április 20. 14.00 Gebei Sándor előadása: Konföderáció a Rákóczi-szabadságharcban

Május 4. 14.00 Hende Fanni előadása: Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken a 18. század első felében.

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A kurzus hallgatóinak az egyes órákra feladott könyveket kell elovasni, ezekhez az adott órát megelőző nap 24.00 óráig feltenni három kérdést írásban, majd részt venni a vitában az előadást követően. A félév végén az értékelés az órai munka alapján történik.

 

Irodalom

A március 2-i órára: Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban, 1768-­1773. Budapest, 2004. és Kulcsár Krisztina: A páros életrajz írásának kérdései és lehetőségei. Albert szász-tescheni herceg és hitvese, Mária Krisztina főhercegnő összefonódó élete. In: Vonyó József (szerk.): Személyiség és történelem: a történelmi személyiség: A történeti életrajz módszertani kérdései. Budapest–Pécs, 2017. 169-185., valamint Kulcsár Krisztina: A helytartói státus. Albert szász herceg (1738–1822) kinevezése és magyarországi évtizedei. Aetas 17 (2002) 1. szám 51–66.

A március 23-i órára: M. Varga Benedek: A kontinuitás szimbolikus konstrukciói Mária Terézia koronázási ünnepségén

Az április 6-i órára: Forgó András: Egyház, rendiség, politikai kultúra. Papok és szerzetesek a 18. század országgyűlésein. Budapest, 2017.

Az április 20-i órára: Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások Szeged, 2007. A „II. Rákóczi Ferenc lengyelországi királyjelöltsége” című fejezet.

A május 4-i órára: Hende Fanni: A magyar uralkodókoronázás egyházi szertartása a 18. században. In: Báthory Orsolya – Kónya Franciska (szerk.): Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. Budapest, 2016. 121-131.