Kód:               P/TÖ/KKE-1

Cím:               Friss kutatások a 18. századról II.

Időpont:         péntek 14.00-17.00 kéthetente

Terem:           MÚK 6-8. fszt. 27.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja az, hogy a 18. századdal foglalkozó kutatók vendégelőadóként beszéljenek jelenleg zajló kutatásaikról a korszak iránt érdeklődő PhD-hallgatók előtt, akik így első kézből szerezhetnek ismereteket nemcsak a 18. század történetének sok aspektusáról, hanem egyszersmind betekintést nyerhetnek a történészek műhelyeibe is.

 

A kurzus tartalma

Szeptember 22. 14.00 Róma helyett Bizánc? A „görög térítés” elmélete és a korai magyar-bizánci kapcsolatok kutatása a 16–18. századi magyarországi protestáns történetírásban (Tóth Gergely előadása)

Október 6. 14.00 Mária Terézia magyarországi reprezentációja az újabb kutatások tükrében (Serfőző Szabolcs előadása) és Ki az igaz hazafi? Beszédmódok és a politikai közösség egy figyelemre méltó koncepciója a 18. század végi Magyarországon (Hőnich Henrik előadása)

Október 27. 14.00 Az 1784-1787-es és az 1821-1823-as vármegyei mozgalom összevetése (Soós István előadása)

November 17. 14.00 Uralkodó- és politikai irányváltás a Habsburg Monarchiában a 18. század elején  (Kalmár János előadása)

December 1. 14.00 Idősebb Brunswick Antal közéleti pályaképe (Nagy János előadása)

December 15. 14.00 A magyar parasztság az úrbérrendezéstől a jobbágyfelszabadításig (Glósz József és Horváth Gergely Krisztián két előadása a témakörben)

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A kurzus hallgatóinak az egyes órákra feladott könyveket kell elovasni, ezekhez az adott órát megelőző nap 24.00 óráig feltenni három kérdést írásban, majd részt venni a vitában az előadást követően. A félév végén az értékelés az órai munka alapján történik.

 

Irodalom

A szeptember 22-i órára:

Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század). Budapest, 2016. (kötelező)

Moravcsik Gyula: Görögnyelvű monostorok Szent István korában. In: Serédi Jusztinián (szerk.): Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. I–III. Budapest, 1938. I. 387–422. (ajánlott)

Pirigyi István: A bizánci szertartású kereszténység helyzete Magyarországon Szent István korában. In: Glatz Ferenc–Kardos József (szerk.): Szent István és kora. Budapest, 1988. 161–165. (ajánlott)

Révész Imre: István király. In: Protestáns Szemle 46. (1937) 7. sz. 393–407. (ajánlott)

Az október 6-i órára:

Hőnich Henrik: „Közönséges boldogság” és „közjó”. Fogalomhasználatok Osvald Zsigmond Az igaz hazafi című művében. Történelmi Szemle 58:4 (2016) 505–518.

Serfőző Szabolcs: Mária Terézia pozsonyi koronázásának képei. Festményciklus az egykori Magyar Udvari Kancellária bécsi palotájában. Rubicon 2007: 1.

Serfőző Szabolcs: “Männlich” und mächtig. Die Inszenierung Maria Theresias als

Königin von Ungarn auf Staatsporträts. A "300 JAHRE MARIA THERESIA Strategin – Mutter – Reformerin" kiállítás katalógusából.

A november 17-i órára:

Kalmár János: Spanyol gazdasági örökség a Habsburg Monarchiában a 18. század elején. Studia Caroliensia [Budapest] 6/4 (2005) 105-111.

Kalmár János: A Magyar Királyság kormányzati helyzete a 18. századi Habsburg Birodalomban. In: Ezredforduló-századforduló-hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba 2001 PPKE, 139-146.

Kalmár János: III. Károly magyar király kormányzási elveiről. In: Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest 1993 MTA Történettudományi Intézete, 81-84.

Kalmár János: III. Károly és Magyarország 1711-ben. Levéltári Szemle 39/4 (1989) 44-50.

Kalmár János: Erdély a rastatti béketárgyalásokon. In: Sub Minervae nationis praesidio. Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdésköréből Németh Lajos 60. születésnapjára. Budapest 1989 ELTE Művészettörténeti Tanszék, 41-48.

Kalmár János: Seehandelspläne über Triest aus der Regierungszeit Karls VI. in: Sous le signe des Lumières. Articles rédigés à l’occasion du VIIe Congrès International des Lumières. Dir. H. Balázs Éva. Budapest 1987 ELTE, 27-44.

Kalmár János: Spanyolországi hatások VI. Károly császár (1711-1740) uralkodói gyakorlatában. In: Déri Balázs, Menczel Gabriella, Szijj Ildikó (szerk.): Per multos annos. Faluba Kálmán tanár úr 70. születésnapjára. Budapest 2011 L’Harmattan, 147-152.

Kalmár János: Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet. Századok 146/4 (2012) 875-886.

Kalmár János: III. Károly magyar király kormányzati elveinek forrásáról. In: Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században. (Tanulmányok). Szerk. ifj. Barta János. Debrecen: KLTE Történeti Intézete 1997 (Történelmi figyelő Könyvek 6) 51-55.  

A december 1-i órára:

Nagy János: A vármegyei követek az 1751. évi országgyűlésen. Kézirat

A december 15-i órára:

Horváth Gergely Krisztián: Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. Budapest, 2013. és Glósz József: A rendiség alkonya. Válogatott tanulmányok. Szekszárd, 2014. (Elég a munkák áttekintése. A 268-as szobából az asztalról elvihetők kivételesen.)